Ruokala

Ruokalista
viikko 47

 

ma 20.11.
broilerkeitto
pannukakku

 

ti 21.11.
kalaleike tai kasvispihvi, perunamuusi, kermaviilikastike
appelsiiniriisi

 

ke 22.11.
spagettivuoka bolognese
luumuvaahto

 

to 23.11.
palapaisti, perunat
marjarahka

 

pe 24.11.
kaalilaatikko
jogurtti

 

Ruokalistaan saattaa tulla muutoksia.

Hallinto

Yhdistyksen toiminta perustuu yhdistyslakiin, yhdistyksen sääntöihin ja syyskokouksen päättämään toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.
Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus joka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen hallitus vuodelle 2017

Puheenjohtaja
Ossi Pajunen

Jäsenet
Marika Lahtinen, sihteeri
Mia Kiuru, varapj.
Matti Kulola
Vivika Küppar

Varajäsenet
Tapio Jussila
Kari Ruohola
Anne Nordlund

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Porin Seudun Työttömät ry ja kotipaikkana on Porin kaupunki sekä toiminta-alueena Satakunnan maakunta.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö r.y:een.

2§ Tarkoitus ja toiminta

2.1

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.

2.2.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien omaehtoista toimintaa asemansa parantamiseksi, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää työttömien iltama- ja informaatiotilaisuuksia, harrastus-, virkistys- opinto-, urheilu- ja raittiustoimintaa.

2.3.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa asianomaisen luvan hankittuaan kahvila- ja ruokalatoimintaa, sekä työpajatoimintaa, tarkoitusta varten hankkimissaan tiloissa.

3§ Jäsenet

3.1.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voi liittyä rekisteröity työttömien paikallisyhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen työttömien yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperän ja säännöt.

3.2.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen. Työttömäksi näissä säännöissä katsotaan työttömät työnhakijat, lomautetut, työttömyyskorvausta saavat, lyhennettyä työaikaa tekevät, työllistämiskoulutuksessa olevat, työllisyysvaroin määräajaksi työllistetyt sekä työttömyyseläkkeellä olevat.

3.3.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö ja rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.

3.4.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenmaksu

4.1 Varsinaisilta jäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymis- sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

4.2. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

5§ Eroaminen ja erottaminen

5.1.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

5.2.

Jäsenet, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksuansa määräaikaan mennessä tai jäseneksi liittyessään ovat antaneet itsestään harhauttavia tietoja tahi rikkoneet yhdistyksen sääntöjä, hyviä tapoja vastaan, voi hallitus erottaa jos kolme neljäsosaa (3/4) hallituksen jäsenistä erottamista kannattaa.

6§ Hallitus

6.1

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa sekä sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä.

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä valitsee muut tarvittavat virkailijat.

6.2

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan, kutsutaan varajäsen hänen tilalleen arpomalla.

6.3.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

6.4.

Puheenjohtaja johtaa puhetta yhdistyksen hallituksen kokouksissa, valvoo sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten noudattamista.

6.5.

Sihteeri laatii yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjan, laatii yhdistyksen toimintakertomuksen yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä huolehtii muiden kirjallisten tehtävien suorittamisesta.

6.6.

Taloudenhoitaja

a) Hoitaa yhdistyksen kassan, jäsenrekisterin ja tilinpidon, laatii tiliselvityksen ja tilinpäätökset

b) Huolehtii että jäsenmaksut peritään

c) suorittaa muut hallituksen hänen tehtäväkseen määräämät yhdistyksen taloutta koskevat tehtävät

6.7.

Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen omaisuutta

6.8.

Hallitus suorittaa yhdistyksen muiden tarvittavien toimielinten ja toimihenkilöiden vaalin, ellei yhdistyksen syyskokous ole heitä valinnut

Yhdistyksen valitsemien eri jaostojen puheenjohtajilla on hallituksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus.

6.9

Yhdistyksen hallitus on velvollinen tarkoin valvomaan näiden sääntöjen noudattamista. Hallitus on vastuussa yhdistyksen toiminnasta.

6.10

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja.

7§ Yhdistyksen kokoukset

7.1

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous.

Yhdistys pitää muita kokouksia tarpeen mukaan hallituksen kutsusta. Kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallitus tekee esityksen kokouksen työjärjestykseksi ja esittelee kokoukselle käsiteltäväksi tulevat asiat.

7.2.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

7.3.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kevätkokouksen päättämällä tavalla joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu kaikissa paikallisissa sanomalehdissä.

Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat.

7.4.

Tammi-huhtikuussa pidettävä¤ kevätkokous:

7.4.1 käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus sekä tilinpäätös.

7.4.2 käsitellään tilintarkastajien lausunto

7.4.3 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

7.4.4 päätetään ylijäämä käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä

7.4.5. päätetään näiden sääntöjen 7.pykälän 3 kohdan puitteissa yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta

7.4.6. käsitellään jäsenten ja hallituksen esittämät asiat

7.5. Syys- marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa:

7.5.1 hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

7.5.2 päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden tulevan vuoden toimintakulujen korvaamisesta,

7.5.3 hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio

7.5.4 suoritetaan hallituksen puheenjohtajan, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistyksen puheenjohtaja, vaali …………. jokin virhe ? tekstissä, tarkista

7.5.5 päätetään hallituksen jäsenten määrästä

7.5.6 suoritetaan hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaali

7.5.7 valitaan yhdistyksen edustajat TVY:n edustajakokoukseen, noudatetaan TVY:n sääntöjen mukaista enimmäismäärää, korkeintaan neljä edustajaa

7.5.8 suoritetaan yhdistyksen muiden toimihenkilöiden tai toimintaelinten vaalit, ellei kokous valtuuta hallitusta valitsemaan heitä.

7.5.10 käsitellään jäsenten ja hallituksen esittämät asiat sekä

7.5.11 mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7.6 Yhdistyksen kokouksissa on puhe-, esitys-, ja äänioikeus jäsenillä jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa kahta kuukautta ennen yhdistyksen sääntömääräistä kevät- tai syyskokousta. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe-, esitys-, ja äänioikeus, yksi edustaja kultakin yhteisöjäseneltä. Yhdistyksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus myös kannatusjäsenenä olevien yhteisöjen edustajilla, yksi edustaja kultakin kannatusjäsenenä olevalta yhteisöltä.

8§ Tilinpäätös ja tilintarkastus

8.1.

Yhdistyksen tilintarkastajien toimikausi on yhdistyksen syyskokouksesta syyskokoukseen.

8.2

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilintarkastajille esitettäväksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

8.3. Tilintarkastajat voivat milloin vain tarkastaa yhdistyksen tilit.

9§ Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

10§ Sääntöjen muuttaminen

10.1 Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa, jos esitettyjä muutoksia kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on oltava maininta sääntöjen muuttamisesta

10.2 Niissä asioissa, joissa ei näissä säännöissä ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia.

11§ Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

 

Yhteystiedot

Porin Seudun Työttömät ry
Mikonkatu 21, 28100 Pori
(02) 641 4695

avoinna arkisin 9-15


toiminnanohjaaja
toimisto@porinseuduntyottomat.fi

pukuvuokraamo
044 7567 181

 

Kalenteri

Sisäänkirjautuminen